Co je právo přístupu na pozemek?

28.09.2011

Ke každému pozemku je nezadatelné právo přístupu. Ale způsob, jakým je toto právo vykonávánouplatněno, se liší případ od případu. Může se jednatvěcné břemenoprávo cesty, o účelovou nebo místní komunikaci.

Ke každépodob práva přístupu na pozemek se vážou určitá specifika. V našem článku najdete jejich přehledné shrnutí.

 

Přístupová cesta: Typy komunikací

Typologii jednotlivých pozemních komunikací najdemezákoněpozemních komunikacích č. 13/1997, kde se dělí na dálnice, silnice, místní komunikaceúčelové komunikace. Nás budou zajímat zejména dva poslední typy, majetkoprávní vztahy ohledně pozemků pod silnicemidálnicemi do tohoto tématu spadají jen velmi okrajově, neboť tento typ komunikací nemůže být součástí soukromého majetku.

 

Co je to místní komunikace

Podle normy ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikacívýše zmiňovaného zákona je místní komunikace (MK) veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace je vždy zanesenakatastru nemovitostí a je veřejně přístupná.

 

Nejčastější sporyúčelová komunikace

Nejvíce sporů se týká vymezení účelové komunikace (UK) v moment, kdy se vlastník pozemku, přes který účelová komunikace vede, rozhodne zabránit jejímu používání. Důvodem může být neexistence písemné smlouvy. Po změně vlastníka totiž nový majitel nemusí být nakloněn dodržování dosavadní nepsané dohody.

 

Vymezení účelové komunikace

Norma ČSN 73 6100 stanovuje, že účelová komunikace je pozemní komunikace umožňující dopravní spojení výrobního závodu, uzavřených prostorů, osamělých objektů apod. se sítí silnicmístních komunikací nebo vytvářející dopravní spojení uvnitř uzavřených prostorůobjektů; může být zcela nebo částečně nepřístupná veřejnému provozu.

Účelovou komunikaci ve většině případů nevlastní obeczároveň nejdesilnici nebo dálnici, ale obce mají povinnost vést přehledveřejně přístupných účelových komunikacích, stezkáchpěšinách (podle 114/1992 Sb., zákonaochraně přírodykrajiny). Vzhledemtomu, že typ komunikace (účelová komunikace versus místní komunikace) nelze poznat podle dopravních značek, považuje se za rozhodující stanovisko silničního správního úřadu. Pokud rozhodnutízařazení do registru pozemních komunikací chybí, jedná se o účelovou komunikaci.

 

Příjezdová cestanemovitosti je účelovou komunikací

Jednímnejčastějších typů účelové komunikace je příjezdová nebo výjezdová cestasoukromé nemovitosti nebo nemovitosti užívanépodnikání, dále lesnípolní cesty, stezkypěšiny. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci však účelovou komunikací není.

 

Určení účelové komunikace podléhá lokálním zvyklostem

Je účelovou komunikací cesta, která vznikla vyježděním trasy přes pozemek? Lze za cestu považovat stezku, místními od nepaměti používanou, přestože vede přes soukromé pozemky a do daného místa neexistuje jiný volný přístup? Pokud se podíváme do historie soudních rozhodnutí, zjistíme, že ani zde neexistuje jedna platná odpověď. Často je těžké rozhodnout, zda pozemek, který sloužíprvní řadě jiným účelům, ale zároveň umožňujejízdu nebo chůzi, může být zároveňúčelovou komunikací. V roce 2006 například veřejný ochránce práv zveřejnil názor, že pro posouzení, zda je pozemek veřejně přístupnou účelovou komunikací, je rozhodující faktický stav  cesty alespoň znatelnéterénu. K tomuto názoru se postupně přiklonilNejvyšší správní soud.

 

Sporyúčelovou komunikaci

Ze zákona a z dosavadních soudních rozhodnutí tak lze vydedukovat základní charakteristiky, podle nichž je možné se orientovat při určování účelové komunikace. Pokud ale vznikne spor, je vždy lepší obrátit se na silniční správní úřad, který je součástí každého obecního úřadu.

 

Účelová komunikace zpravidla:

  • je viditelnáterénu jako stálá cesta (ať už pro pěší nebo pro vozidla)
  • tato cesta slouží jako příjezdovánemovitostempozemkům (lesním, zemědělským či obhospodařovaným)
  • vlastník pozemku, na kterém cesta probíhá, souhlasíveřejným užíváním cesty, a to ať už písemně, ústně nebo mlčky
  • také může jítcestu „užívanou od nepaměti“
  • může se také jednat„nutnou komunikační potřebu“ - cesta pro nezbytnou obsluhu nebo napojení nemovitostí

 

Právo na průchod nelze uplatnit na každý pozemek

Zda je možné cestu označit za účelovou komunikaci, komplikuje fakt, že podle zákonaochraně přírodykrajiny (114/1992 Sb. v pl. znění) každý právo na volný průchod (nikoliv však průjezd) přes určité pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby za pevně daných podmínek (nepoškozování, nenarušovánírespektování práv, atd.). Z tohoto úhlu pohledu tedy nelze vymáhat právo průchodu či průjezdu přes pozemek, který patří do soukromého vlastnictví fyzické osoby, pokud se ovšem nejednávěcné břemeno.

 

Věcné břemeno přístupu na pozemek

Věcné břemeno upravuje občanský zákoník a je zapsánokatastru nemovitostí. Uplatní se v moment, kdy nedošloústní dohodě nebo je třeba ústní dohodu oficiálně kodifikovat. Nejčastější příčinou bývá situace, kdy vlastník stavby nebo pozemku není současně vlastníkem přilehlého pozemkupřístup ke stavbě nenícharakteru krajiny, staveb apod. možný jinak než přes přilehlý pozemek.

Věcné břemeno je vhodné definovat smlouvou nebo nechat cestu při zápisu do katastru zakreslit na geometrickém plánu. Zároveň obecně platí, že ten, který právo cesty (průchodu či průjezdu) vykonává, zároveň nese náklady na její zachování, a to v míře přiměřené užívání. Pokud cestu užívají obě strany, dělí se o náklady na údržbu cesty společně. V případě, že je přes takto vymezený přístup postavena překážka, například brána, vykonávání práva není omezeno, pokud jsou všem zainteresovanýmdispozici klíče od brány oplocení

Při stanovování průběhu cesty je vhodné promysletjejí rozměry. V případě, že cesta bude obestavěna domy, je lepší volit ji širší nejen kvůli míjení vozidel, ale také pro dopravu stavebního materiálumanipulacinákladním vozem. Stejně tak je dobré brátpotaz výhled např. do prudce lomených zatáček.

 

autor zprávy:  Jana Kneschke

zdroj: www.svet-bydleni.cz

webdesign: contineo.cz